นายณัฐพงษ์ เอื้อพิริยะกุล
รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/04/2016
ปรับปรุง 03/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 258885
Page Views 550948
 
สำนักปลัด

- ว่าง -
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

นายณัฐพงษ์ เอื้อพิริยะกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

นายประมาณ เรืองสุข
หัวหน้าสำนักปลัด

นางพรธิญา สิงห์วงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุวจี ยอดจันทร์
นักวิชาการศึกษา

พ.จ.อ.อยุทธ ปานทรัพย์
นิติกร

- ว่าง -
นักวิชาการเกษตร

นายพายัพ ตะวงษา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวิศวพล มาคุณ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวัชระ แก้วนิวงษ์
ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวมาลัย ผลทิพย์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นายทองพัน มีลา
พนักงานขับรถขยะ

นายธนวัฒน์ ช่วยแสง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายสีใคร ชัยภูมี
พนักงานขับรถยนต์

นายวิเศษ แวงคำ
คนงานประจำรถขยะ

นายทอง แพงน้อย
คนงานประจำรถขยะ

นายธีรพงษ์ แวงคำ
คนงานประจำรถขยะ

นายนิคม อาจปาสา
ภารโรง

นางสาวประภาภรณ์ โคตรลือชา
นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.วนิดา จันสว่าง
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี