นายณัฐพงษ์ เอื้อพิริยะกุล
รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/04/2016
ปรับปรุง 03/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 259053
Page Views 551123
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
4.  แผนที่  อาณาเขตที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
        4.1 แผนที่ 
กล่องข้อความ:   


4.1  สภาพทั่วไป
        4.1.1  ลักษณะที่ตั้ง  ( แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ )
                   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ   ตั้งอยู่  หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวอำเภอ 3.50 กิโลเมตร (บ้านพลับ – บ้านแวง) โดยมีเขตพื้นที่ติดต่อดังนี้ 
          ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ             ตำบลบ้านค้อ     อำเภอบ้านผือ    จังหวัดอุดรธานี 
          ทิศใต้                     ติดต่อกับ             ตำบลจำปาโมง  อำเภอบ้านผือ    จังหวัดอุดรธานี 
          ทิศตะวันออก           ติดต่อกับ             ตำบลหายโศก   อำเภอบ้านผือ    จังหวัดอุดรธานี
          ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ             ตำบลเมืองพาน  อำเภอบ้านผือ    จังหวัดอุดรธานี
         
        4.1.2  เนื้อที่  (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)
          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ  มีเนื้อที่  33  ตารางกิโลเมตร      

        4.1.3  ภูมิประเทศ  (แสดงภูมิประเทศของ  อบต.)
          พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม แต่ทางทิศเหนือของตำบลเป็นที่ราบสูง มีป่าไม้ประมาณร้อยละ 30

        4.1.4  จำนวนหมู่บ้าน  6  หมู่บ้าน  (แสดงจำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.)
     
              -  จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.  มีทั้งหมด  6  หมู่บ้าน  ได้แก่
                           หมู่ที่ 5  บ้านภูดิน                  
                           หมู่ที่ 6  บ้านแวง         
                           หมู่ที่ 7  บ้านดง          
                           หมู่ที่ 9  บ้านโนนวารี    
                           หมู่ที่ 11 บ้านภูทอง
                           หมู่ที่ 13 บ้านดงสำราญ

        4.1.5  ประชากร
 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชาย หญิง จำนวนประชากรรวม จำนวนครัวเรือนรวม
5
6
7
9
11
13
ภูดิน
แวง
ดง
โนนวารี
ภูทอง
ดงสำราญ
413
598
398
317
403
362
380
551
422
325
396
349
793
1,149
820
642
799
711
222
266
234
234
231
189
รวมประชากรทั้งสิ้น 2,491 2,423 4,914 1,376
 
4.2  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          4.2.1  การคมนาคม  (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)
                   -  ถนน คสล.     จำนวน  12 สาย
                   -  ถนนลาดยาง      จำนวน  6  สาย
                   -  ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2348 สายบ้านผือ – น้ำโสม
                   -  ถนนลาดยาง (กรมทางหลวงชนบท) บ้านพลับ – บ้านแวง ระยะทาง 2.831 กิโลเมตร
                   -  ถนนลาดยาง (กรมทางหลวงชนบท) บ้านโนนวารี – บ้านวังสวย ระยะทาง 3.50                                   กิโลเมตร
 
        4.2.2  การโทรคมนาคม
                  -  จุดบริการอินเตอร์เนตตำบล                                   จำนวน  1   แห่ง
                  -  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ (ตู้โทรศัพท์)                   จำนวน   3  ตู้
 
        4.2.3  การไฟฟ้า  (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)
                -  มีทั้งหมดจำนวน   6   หมู่บ้าน
 
        4.2.4  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                  -  ฝาย 5 แห่ง ประกอบด้วยบ้านภูดิน 2 แห่ง บ้านดง 2 แห่ง และบ้านโนนวารี 1 แห่ง
                  -  บ่อน้ำตื้น                             จำนวน   338   แห่ง
                  -  บ่อน้ำโยก                            จำนวน      5   แห่ง
 
        4.2.5  แหล่งน้ำธรรมชาติ
                  -  ลำน้ำ (ลำห้วยซีด,ลำห้วยงาว,ลำห้วยโมง,ลำห้วยกุด,ลำห้วยคอกช้างไห้ 
                     จำนวน 5 สาย        
                  -  บึง,หนองน้ำสาธารณะ            จำนวน     9   แห่ง
 
4.3  ด้านเศรษฐกิจ
        4.3.1  อาชีพ
                -  อาชีพหลัก  คือ  การทำเกษตรกร  เช่น
                -  ทำนา
                -  ทำสวน / ทำไร่
                -  เลี้ยงสัตว์
                -  อาชีพรอง  คือ  การรับจ้างทั่วไป
 
        4.3.2  สถานประกอบการ / พาณิชยกรรม
                -  ร้านค้าทั่วไป  ( ร้านขนาดย่อม )         จำนวน  21    แห่ง
                -  สถานบริการน้ำมัน                            จำนวน    1    แห่ง
                -  โรงสีข้าว (ครัวเรือน)                         จำนวน   10   แห่ง

4.4  ด้านสังคม
        4.4.1  การศึกษา
                -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                           จำนวน    2   แห่ง
                -  โรงเรียนประถมศึกษา                        จำนวน    2   แห่ง
                -  โรงเรียนอาชีวศึกษา                          จำนวน    1   แห่ง
                -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน        จำนวน    6   แห่ง
        4.4.2  ศาสนา
                -  วัด / สำนักสงฆ์                               จำนวน   7   แห่ง
                -  บ้านภูดิน                  หมู่ที่ 5            ได้แก่     วัดโนนสะอาด
                -  บ้านแวง                   หมู่ที่ 6            ได้แก่     วัดโพธิ์ชัยศรี
                -  บ้านดง                     หมู่ที่ 7            ได้แก่     วัดสระแก้ว
                -  บ้านโนนวารี              หมู่ที่ 9            ได้แก่     วัดวิสุทธิมัคคาราม
                -  บ้านภูทอง                หมู่ที่ 11          ได้แก่      วัดป่าภูทอง
                - บ้านดงสำราญ            หมู่ที่ 13          ได้แก่      วัดป่าช้า
 
        4.4.3  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                   -  ศูนย์บริการประชาชนบ้านดง – บ้านแวง  จำนวน  1  แห่ง
               
        4.4.4  สาธารณสุข
                   -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100
 
4.5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ / สิ่งแวดล้อม
                   - ทรัพยากรดิน ป่าไม้
                   สภาพโดยทั่วไปของตำบล เป็นกลุ่มดินที่มีลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติปานกลาง พื้นที่ป่าไม้ประมาณ 12,998 ไร่ มีลักษณะเป็นป่าโปร่งอยู่ตามบริเวณหัวไร่ ปลายนา และป่าสาธารณประโยชน์ ปัจจุบันได้มีการปลูกป่าเชิงอนุรักษ์ในที่สาธารณะ
 
4.6  ด้านการเมือง / การบริหาร
          4.6.1  โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
                     (พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม 
                     (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546)


อบต.ขนาดกลาง

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ มี  6  หมู่บ้าน  มีคณะผู้บริหาร  จำนวน  4  คน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่บ้านละ  2  คน  ประกอบด้วย
            1. นายฐีติ           คันธี                ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
            2. นายสมจิตย์     นาทา              ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
            3. นายอธิษฐ์       พรหมเทศ        ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
            4. นายกนกชัย     แก้วนิวงษ์        ตำแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
            5. นายเมืองแมน   มณีจันทร์        ตำแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
            6. นายหมุน         วันชม              ตำแหน่ง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
            7. นายสุพัฒน์     วิรุฬปักษี          ตำแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
            8. นางรวิวรรณ์     พรชัย              ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ 5
            9. นายแปลง       บุญน้อย           ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ 5
            10. นายสว่าง       ชัยภูมี             ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ 6
            11. นายสมควร    ศรีรักษา           ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ 6
            12. นายแสงทวี    ราชวงษา         ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ 7
            13. นายหนูเดิม    แพงวงษ์          ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ 7
            14. นายพีรพล     พรมมาลา         ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ 9
            15. นายจันทร์เพ็ง  พันธเดช         ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ 11
            16. นายยุทธพร    ชัยภูมี              ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ 13
 
พนักงานส่วนตำบลประกอบด้วย
            
            1. นายคัชธา                    โถชารี               ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
            2
. นายไพทูล                   บุญธรรม            ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด
            3. นางสาวอานุภร             ต้นศรีนนท์         ตำแหน่ง  หัวหน้าส่วนสวัสดิการ
            4. นางชิฬาณี                   วงษ์เล่ห์            ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน
            5. จสอ.สุนทร                  พันธะสี              ตำแหน่ง   ธุรการ
            6. นายอนุชาติ                  จันทะรี              ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานพัสดุ
            7. นางพรธิญา                  สิงห์วงห์            ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ
            8. พิทักษ์                        วงศ์ประสพ         ตำแหน่ง    นายช่างโยธา
            9. นางพาฝัน                   ศรีวงษ์               ตำแหน่ง    ครูผู้ดูแลเด็ก
           10. นางสุภาภรณ์              ชาวหลวง           ตำแหน่ง   ครูผู้ดูแลเด็ก  
           11. นางอัสริยาภรณ์          สีโท                   ตำแหน่ง   ครูผู้ดูแลเด็ก  
           12. นางปิยะรัตน์              ทองแสน             ตำแหน่ง   ครูผู้ดูแลเด็ก  
           
 
 
ลูกจ้างประจำประกอบด้วย  13
            1. นางสาวประภาภรณ์       โคตรลือชา          ตำแหน่ง    นักทรัพยากรบุคคล
 
พนักงานจ้างประกอบด้วย
          1. นางสาวนราทิพย์       กุลจันทะ     ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (ตามภารกิจ)
          2. นางสาวรุ่งนภา          ผิวงาม         ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  (ตามภารกิจ)
          3. นายสีใคร                 ชัยภูมี          ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  (ตามภารกิจ)
          4. นายทองพัน             มีลา            ตำแหน่ง  พนักงานขับขยะ  (ตามภารกิจ)
          5. นายวัชระ               แก้วนิวงษ์      ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย(ภารกิจ)
          6. นายนิตย์                แพงน้อย       ตำแหน่ง  คนงานประจำรถขยะ  (ทั่วไป)
          7. นายธีระพงษ์            แวงคำ         ตำแหน่ง  คนงานประจำรถขยะ  (ทั่วไป)
          8. นายวิเศษ               แวงคำ           ตำแหน่ง  คนงานประจำรถขยะ(ตามภารกิจ)
          9. นางสาวสรัญญา        แก้วลา         ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน(ตามภารกิจ)
          10. นางสาวอาริสา        แวงคำ         ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้(ตามภารกิจ)
          11. นางสาวสุดารัตน์      บุญเที่ยง     ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ  (ตามภารกิจ)
          12. นายพิษณุ              พิมพิสาร       ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ตามภารกิจ)
          13. นางวิระวรรณ         หินเทา          ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (ตามภารกิจ)
          14. นางวิภาพร            ป้องภักดี        ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (ตามภารกิจ)
          15. นางนงนุช             ดาวแก้ว          ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (ตามภารกิจ)
          16. นางวิมลรัตน์          ชัยภูมี            ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   (ตามภารกิจ)
          18. นางสาวกัลยา        คันธี               ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
          19. นายนิคม              อาจปาสา         ตำแหน่ง  ภารโรง (ทั่วไป)
          20. นายวิพงษ์             มีลา                ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป (ทั่วไป)
 
4.7  ด้านการคลังท้องถิ่น
         

ปีงบประมาณ เงินรายได้ เงินอุดหนุน รวม
2556 16,420,071.26 6,340,192 22,760,263.26
2557 14,299,131.68 7,242,659 21,541,790.68
 
4.8  กลุ่มองค์กรประชาชนในพื้นที่
          4.8.1  กลุ่มอาชีพ                            จำนวน   1  กลุ่ม
          4.8.2  กลุ่มออมทรัพย์                      จำนวน    -  กลุ่ม
          4.8.3  กองทุนหมู่บ้าน                      จำนวน  6   กลุ่ม
          4.8.4  กลุ่มแม่บ้าน/เยาวชน               จำนวน   6   กลุ่ม
                  
 
4.9  จุดเด่นของพื้นที่          
          เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ใกล้เขตตัวเมือง สามารถพัฒนาให้เป็นแล่งศูนย์กลางของส่วนราชการ สถานศึกษา การค้าขาย และเป็นศูนย์กลางด้านประเพณีวัฒนธรรมและแล่งท่องเที่ยว
                                                                                                                  
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา พื้นที่เป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต
1. ปัญหาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ถนนเพื่อลำเลียงผลผลิต ทางการเกษตรไม่เพียงพอ
 
 
 
 
- เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านบางหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง
 
 - เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านบางแห่งเป็นถนนลูกรังประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง
 
 - ประชาชนขาดแคลนไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และไฟฟ้าแสงสว่างภายในชุมชน
 
 
 - ระบบประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอ และไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน
 
ทุกหมู่บ้าน
 
 
 
 
 
ทุกหมู่บ้าน
 
 
 
 
ทุกหมู่บ้าน
 
 
 
 
ทุกหมู่บ้าน
 
 
 
 
ทุกหมู่บ้าน
การเกษตรเป็นอาชีพหลักของประชาชน จึงจำเป็นต้องมีการก่อสร้างถนนเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว
 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน จึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนนลาดยางระหว่าหมู่บ้าน
 
เพื่อความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน จึง จำเป็นต้องก่อสร้างถนน คสล.
 
 
ไฟฟ้ามีความสำคัญมากต่อการผลิตทางเกษตร และการอยู่อาศัยจึงจำเป็นต้องมีการขยายเขตไฟฟ้ามากขึ้น
 
น้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีพมาก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบประปา และขยายเขตบริการให้ทั่วถึงเพียงพอ
 
 
 
 
 
 
ชื่อปัญหา สภาพปัญหา พื้นที่เป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต
2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  - ปัญหาความยากจนประชาชนมีภาระหนี้สินมากขาดการวางแผนในการดำเนินงานชีวิต
 
 - ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูกาลทำนา
 
 
 
 - ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งในการประกอบอาชีพ
 
 
 - ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
 
 - ขาดการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช - พันธุ์สัตว์
 
 
 
 - ขาดตลาดรองรับผลผลิตด้านต่างๆ
ทุกหมู่บ้าน
 
 
 
 
ทุกหมู่บ้าน
 
 
 
 
ทุกหมู่บ้าน
 
 
 
ทุกหมู่บ้าน
 
 
 
ทุกหมู่บ้าน
 
 
 
 
ทุกหมู่บ้าน
 - ปัจจุบันการดำรงชีวิตมีความลำบาก จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนที่ดีในการดำเนินชีวิต
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี