นายณัฐพงษ์ เอื้อพิริยะกุล
รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/04/2016
ปรับปรุง 03/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 259071
Page Views 551141
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุการจัดเก็บรายได้ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน วางมาตรฐานการดำเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ การศึกษาของท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉะนั้น เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ จึงได้กำหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ อันจะทำให้ได้รับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.31 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 274.52 KB

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี